ಫ಼ೆರಾರ್ ಫಿರ್ಗಜ಼ೆಂತ್ ಲಾನ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸಮುದಾಯ್ ಜ಼ಮಾತ್

02 Jan 2022, ಫ಼ೆರಾರ್:  ಫಿರ್ಗಜ಼ೆಂತ್ ವಾಡ್ಯಾವಾರ್ ಲಾನ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸಮುದಾಯ್ ಜ಼ಮಾತ್ ಚಲಂವ್ಚೆ ವಿಶಿಂ ತಾ:02-01-2022 ವೆರ್ ಸಕಾಳಿಂಚ್ಯಾ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ವಿಗಾರ್ ಬಾಪಾಚ್ಯಾ ಆಧ್ಯಕ್ಷಪಣಾಖಾಲ್ ಚಲ್ಲಿ, ಸಂಚಾಲಕಿ ಶ್ರೀಮತಿ:ಲಿಲ್ಲಿ ರೊಡ್ರಿಗಸ್,ಫಿರ್ಗಜ಼್ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಪರಿಷದೆಚೊ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಶ್ ಶ್ರೀ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಪಿಂಟೊ,ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀ ಲ್ಯಾನ್ಸಿ ಕುಟಿನ್ಹಾ ವಾಡ್ಯಾಂಚೆ ಗುರ್ಕಾರ್,ಲಾನ್ ಸಮುದಾಯ್ ಆಯೋಗಾಚೆ ಸಾಂದೆ ಅನಿ ದೊನೀ ಕೊಂವೆತಾಚಿ ಧರ್ಮ್-ಭಯ್ನಿಂ ಹಾಜ಼ರ್ ಆಸಲ್ಲಿಂ. ಕೊರೊನಾ ಚಡ್ ಜ಼ಾಲ್ಯ ನಿಂಮ್ತಿ ಸದ್ದ್ಯಾಕ್ ವಾಡ್ಯಾಂತ್ ಜ಼ಮಾತಿ ನಾಕಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಸರ್ವಾಂನಿ ತಾಂಚಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಉಚಾರ್ಲಿ.