‘ಸಮಾಜ್ ಸೆವಾ ಅನಿ ಸುವಾರ್ತಾ’ | ಸಮಡ್ತ್ ಆನಿ ಸವಾಲಾಂ

🔜ಸಮಡ್ತ್ ಆನಿ ಸವಾಲಾಂ Episode 2 

✝️ಶಿವಮೊಗ್ಗ ದಿಯೆಸೆಜಿಚೊ ಬಿಸ್ಪ್ ಅ| ಮಾ| ದೊ| ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಸೆರಾವೊ ಸಮಾಜ್ ಸೆವಾ ಆನಿ ಸುವಾರ್ತಾ ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಉಲಯ್ತಲೊ

❌ಮತಾಂತರ್ ನಿಷೇದ್ ಕಾಯ್ದೆ ಜ್ಯಾರಿಯೆಕ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ದಿಶೆನ್ ಸಮಾಜ್ ಸೆವಾ ಆನಿ ಸುವಾರ್ತಾ ಪ್ರಸಾರಾಕ್ ಆಸ್ಚೆ ಆಡ್ಕಳಿ ಆನಿ ಪಂಥಹ್ವಾನಾಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆ ಆನ್ಭೋಗಾ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಆಮ್ಚೆ ಸಂಗಿಂ ವಾಂಟುನ್ ಘೆತಲೆ.

🔹ತುಮಿ ಪಳೆಜೆಚ್ಚ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಸಂವಾದ್ . ಚುಕನಾಸ್ತಾನಾ ಪಳೆಯಾತ್
https://youtu.be/ewcuWNzC5io