Author Archives: admin

I LOVE THY FERAR !

ಫ಼ೆರಾರ್ ಫಿರ್ಗಜ಼ೆಂತ್ ಲಾನ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸಮುದಾಯ್ ಜ಼ಮಾತ್

02 Jan 2022, ಫ಼ೆರಾರ್:  ಫಿರ್ಗಜ಼ೆಂತ್ ವಾಡ್ಯಾವಾರ್ ಲಾನ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸಮುದಾಯ್ ಜ಼ಮಾತ್ ಚಲಂವ್ಚೆ ವಿಶಿಂ ತಾ:02-01-2022 ವೆರ್ ಸಕಾಳಿಂಚ್ಯಾ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ವಿಗಾರ್…

New Year 2022

01 Jan 2022, ಫ಼ೆರಾರ್: 2022 ನವೆಂ ವರಸ್ ಸಾಂಜೆಚ್ಯಾ 7:30 ವರಾರ್ ಸಾಕ್ರಮೆಂತಾಚ್ಯ ಆರಧಾನ ಸವೆಂ ವಡಾ ಸಂಭ್ರಮಾನ್ ಆಚರನ್ ಕೆಲೆಂ,ಪ್ರಧಾನ್ ಯಾಜ಼ಕ್…

Merry Christmas 2021

26 Dec 2021, Ferar : ಫೆರಾರಾಂತ್ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಆಚರಣ್ 2021. ಫೆರಾರಾಂತ್ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ವಡಾ ದಬಾಜಾನ್ ಆಚರಣ್ ಕೆಲೆಂ,ಫಿರ್ಗಜ್ ಯಾಜಕ್ ಫಾ .ಅಂತೋನಿ…