Congratulations Mrs. Precilla sequeira

ಫೆರಾರ್,03ಜುಲೈ2022: ನಿತ್ಯಾಧರ್ ವಾಡ್ಯಾಚಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರೆಸಿಲ್ಲಾ ಸಿಕ್ವೇರಾ ನವ್ಯಾನ್ ಗುರ್ಕಾರ್  ಜಾವ್ನ್ ವಿಂಚೊನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ತುಮ್ಕಾ ಉಲ್ಲಾಸ್ !!!!