New Year 2022

01 Jan 2022, ಫ಼ೆರಾರ್: 2022 ನವೆಂ ವರಸ್ ಸಾಂಜೆಚ್ಯಾ 7:30 ವರಾರ್ ಸಾಕ್ರಮೆಂತಾಚ್ಯ ಆರಧಾನ ಸವೆಂ ವಡಾ ಸಂಭ್ರಮಾನ್ ಆಚರನ್ ಕೆಲೆಂ,ಪ್ರಧಾನ್ ಯಾಜ಼ಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಮಾ! ಬಾಪ್.ಫ಼್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಡಿಸೊಜ಼ ಹಾಣಿಂ ಮೀಸಾಚೆಂ ಬಲಿದಾನ್ ಭೆಟಯ್ಲೆಂ,ಸಯ್ರೊ ಯಾಜ಼ಕ್ ಜ಼ಾವ್ನ್,ಫ಼ಾ! ವಿಕ್ಟರ್ ಕ್ರಾಸ್ತ ಅನಿಂ ಆಮ್ಚೊ ವಿಗಾರ್ ಬಾಪ್ ಫ಼ಾ! ಅಂಟನಿ ಲುವಿಸ್ ಸಹ ಭೆಟವ್ನಿ ಕೆಲಿ, ವಿವಿಧ್ ಸ್ಪರ್ದ್ಯಾನಿಂ ವಿಜೇತ್ ಜ಼ಾಲ್ಯಾಂಕ್ ಯಾದಿಸ್ತಿಕ ದೀವ್ನ್ ಸನ್ಮಾನ್ ಕೆಲೊ,ICYMನ್ ಭೊವ್  ಅಪುರ್ಬಾಯೆನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಂ,ಕಾಫಿ ಅನಿ ಕೇಕ್ ಅಸಾ ಕೆಲ್ಲಿ,ರಾತಿಂ ಕರ್ಪ್ಯು ಅಸೆಲ್ಲ್ ನಿಂಮ್ತಿ ಕಾರ್ಯೆಂ ವೆಳಾರ್ ಸಂಪಯ್ಲೆಂ.

 

Photos By: Norbert Crasta, Ferar.