ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಪರಿಷದೆಚಿ ಜಮಾತ್

ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಪರಿಷದೆಚಿ ಜಮಾತ್ ಹ್ಯಾಚ್ ಆಯ್ತಾರಾ 07-08-2022 ವೆರ್ ಸಕಾಳಿ 9-15 ವೊರಾಂಕ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಸಭಾ ಸಲಾಂತ್ ಚಲ್ತೆಲಿ. ತುಮಿ ಚುಕಾನಾಸ್ತಾನಾ ಹ್ಯಾ ಜಮಾತೆಕ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ.